Shot Silk Window Blind Fabric

Shot Silk Duckegg

Shot Silk Cream

Shot Silk Champagne

Shot Silk Mink

Shot Silk Latte

Shot Silk Ivory

Shot Silk Teal

Shot Silk Pearl

Shot Silk Olive